Visie

Koninkrijksvisie, mandaat en zeven invloedssferen
De stichting Living in your Destiny heeft een duidelijke Koninkrijksvisie. Het oorspronkelijke mandaat van de mens is te heersen als rentmeester over de schepping (Gen. 1: 26-28) zodat de mens Zijn heerschappij zichtbaar kon maken op de aarde (Ps. 115:16). Het is Zijn bedoeling dat we als koningen en priesters zouden leven (Ex 19:6). Jezus gaf aan zijn discipelen de opdracht om het Koninkrijk te brengen (Matt. 10). Dit houdt veel meer in dan alleen het evangelie van redding.

Zeven Bergen Strategie
De zeven bergen zijn de ‘zeven invloedssferen van de maatschappij’: religie, familie, politiek, onderwijs, media, cultuur en business. De zeven bergen strategie is o.i. één van de meest heldere en effectieve strategieën om de koninkrijksvisie gestalte te geven en om te komen tot invloed en impact in de samenleving. Dit zal leiden tot transformatie van de maatschappij en zo Gods bedoeling omtrent rentmeesterschap realiseren.

Eigen Bestemming
Living In Your Destiny is er van overtuigd dat ieder mens een van God gegeven unieke bestemming heeft. Het is altijd Gods bedoeling dat door vorming van de gaven, talenten, kennis en ervaring van een mens, hij of zij klaar gemaakt wordt voor de opdracht die Hij specifiek heeft toebedeeld. Het trainingsprogramma van Living in your Destiny is ontwikkeld vanuit deze visie en sluit aan bij het normale discipelschapsproces dat iedere christen hoort te doorlopen.

Het trainingsaanbod
Op het moment zijn er vier stromingen binnen het trainingsaanbod van Living In Your Destiny. Als eerste de trainingen die ons gebedsleven versterken, vervolgens trainingen die gericht zijn op het leren bidden voor bevrijding en het leren mensen daarop voor te bereiden, als derde trainingen die ons helpen de stem van God te verstaan en van daaruit profetisch te handelen en spreken en als laatste de overige trainingen.

De deelnemers aan de trainingen getuigen o.a. dat hun leven meer inhoud en bestemming heeft gekregen. Hun gebedsleven is verrijkt en er worden meer resultaten bereikt als gevolg van de strategische en bijbelse wijze van bidden. Andere deelnemers ervaren heel duidelijk dat hun relatie met God is verdiept en dat zij beter in staat zijn de stem van God in hun leven te verstaan. Zij ontvangen inzicht en leiding en spreken vrijmoedig woorden die zij van de Heilige Geest ontvangen en beïnvloeden daardoor de cultuur in hun directe omgeving.

Andere instellingen en organisatie begeleiden en trainen
Het is de visie van Living In Your Destiny om ook andere (kerkelijke) instellingen en organisaties te begeleiden en te trainen. In overleg is Living In Your Destiny in staat een programma van trainingen op te stellen en die op de eigen locatie te verzorgen. Indien er interesse is voor het volgen van een dergelijk programma kun je het E-mail formulier invullen en een afspraak maken.

Samenwerking

Living in your Destiny werkt nauw samen met een aantal andere organisaties. Kenmerkend is dat deze organisaties allemaal de Koninkrijksvisie gemeenschappelijk hebben. Gezamenlijk streven we ernaar de principes van het Koninkrijk van God toe te passen en in de samenleving zichtbaar te maken. Deze organisaties zijn onder andere: